Algemene voorwaarden

 1. Algemeen Linda Landeweert- van Gog, kinder- en mindfulnesscoach Filia Fleur staat ingeschreven onder kvk 82318131 en is aangesloten bij het CAT, collectief alternatieve therapeuten. Filia Fleur richt zich op begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar en ouders/volwassenen. De gesprekken, trainingen en behandelingen zullen plaats vinden in mijn praktijkruimte. Indien gewenst en in overleg op een andere locatie. Het kennismakingsgesprek vindt telefonisch plaats. Het intakegesprek kan indien gewenst ook bij ouders, hulpvrager thuis plaats vinden.
 2. Annulering en opzegging Het bij verhindering, annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos binnen 24 uur voor aanvang. Liefst telefonisch, maar ook mogelijk per e-mail. Hierna worden de volledige kosten voor een coaching sessie of behandeling in rekening gebracht. Bij ziekte gaarne overleg
 3. Tarieven Telefonisch kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Intakegesprek 45 min. €41,25. Coaching sessie 60 min. €55. Tussentijds kort overleg met ouders, telefonisch of per email, is bij de begeleiding inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan wordt er een afspraak gemaakt. 8 weekse mindfulnesstraining in groepsvorm  60 min. per sessie, €150. 1op 1 €235. Acces bars behandeling 30 min. €35, 60 min. €55. 7 weekse mindful parenting training, in groepsvorm, 150 min. per sessie €350. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 4. Betalingsvoorwaarden Na ieder afspraak ontvangt u een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient over gemaakt te worden op rek.nr. 170856534 t.a.v. EG Landeweert- van Gog onder vermelding van het factuur nr. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die Filia Fleur, Linda Landeweert maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 5. Verplichtingen Filia Fleur Filia Fleur, Linda Landeweert is resultaatgericht zonder dit resultaat te kunnen garanderen. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
 6. Toestemming Filia Fleur, Linda Landeweert is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beiden gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de 1 op 1 nieuwetijds kindercoaching. De handtekening van beide ouders is dus noodzakelijk.
 7. Vertrouwelijkheid Filia Fleur verplicht zich tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens de begeleiding, tenzij een wettelijke plicht rond bekendmaking geldt.
 8. Regels rond afspraak Er is een wachtruimte aanwezig, waarin de ouder(s) kan wachten of kind wordt na afloop sessie weer opgehaald.
 9. Vermoeden kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld Indien Filia Fleur, Linda Landeweert gegronde redenen heet om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever heirover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
 10. Verslaglegging en archivering Filia Fleur is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Filia Fleur, Linda Landeweert zal daarentegen wel een privé dossier per cliënt aanmaken en archiveren voor haar eigen administratie
 11. Klachtenprocedure Als coach zal ik alles in het werk stellen om uw kind, goed te begeleiden. Echt kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie waar Filia Fleur, Linda Landeweert bij aangesloten is, namelijk het GAT geschillencommissie. www.gatgeschillen.nl
 12. Copyright Mocht u tekst, beeldmateriaal, geluidsfragmenten willen gebruiken, neem dan even contact op. U mag dit alleen verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken op welke manier dan ook na voorafgaande schriftelijke toestemming van Linda Landeweert- van Gog, Filia Fleur
 13. Privacy Filia Fleur, Linda Landeweert verstrekt geen gegevens waardoor uw privacy in het geding komt. Lees hierover de privacy policy